Klientská Zóna
Bonusov├ę slu┼żby
Blog -> Postup zalo┼żenia s.r.o. v 2017


19.04.2017   |
sro-start.sk

Postup zalo┼żenia s.r.o. v 2017


V pr├şpade, ┼że si budete chcie┼ą zalo┼żi┼ą firmu, s ve─żkou pravdepodobnos┼ąou p├┤jde pr├íve o s.r.o. ─îo v┼íetko je potrebn├ę pre jej zalo┼żenie v roku 2017?

Pri zakladaní spolo─Źnosti s ru─Źením obmedzeným (─Ćalej len „s.r.o.“) sa musia dodr┼ża┼ą ur─Źité na seba nadväzujúce kroky, a to v istej postupnosti, prípadne sa mô┼żu niektoré robi┼ą súbe┼żne. Proces od zalo┼żenia po vznik s.r.o. mô┼żeme rozdeli┼ą do 5 bodov:

 1. zalo┼żenie s.r.o., ─Źi┼że vyhotovenie zakladate─żských dokumentov,
 2. splatenie upísaných vkladov do základného imania,
 3. získanie potvrdenia od da┼łového úradu,
 4. získanie ┼żivnostenských oprávnení,
 5. zápis s.r.o. do obchodného registra.

 

Zalo┼żenie s.r.o., ─Źi┼że vyhotovenie zakladate─żských dokumentov, v roku 2017

 

S.r.o. mô┼że by┼ą zalo┼żená najmenej jedným a najviac 50 zakladate─żmi. Vzh─żadom na po─Źet zakladate─żov mô┼że by┼ą s.r.o. zalo┼żená dvomi spôsobmi:

 1. v prípade, ┼że zakladate─ż je jeden, zakladate─żkou listinou,
 2. v prípade, ┼że sú zakladatelia minimálne dvaja, spolo─Źenskou zmluvou.

 

Zakladate─żom s.r.o. sa mô┼że sta┼ą fyzická, ale aj právnická osoba, ─Źi┼że iná s.r.o. alebo akciová spolo─Źnos┼ą. Vo vz┼ąahu k zakladate─żom s.r.o. upravuje obchodný zákonník nasledujúce obmedzenia:

 1. jedna a tá istá osoba mô┼że by┼ą naraz spolo─Źníkom v maximálne troch s.r.o. , resp. obchodných spolo─Źnostiach,
 2. s.r.o. s jediným spolo─Źníkom u┼ż nemô┼że by┼ą jediným zakladate─żom alebo spolo─Źníkom v inej s.r.o. ─Źi obchodnej spolo─Źnosti.

 

Obsah zakladate─żskej listiny a spolo─Źenskej zmluvy musí by┼ą rovnaký a musí obsahova┼ą nasledujúce nále┼żitosti:

 1. obchodné meno a sídlo spolo─Źnosti,
 2. ur─Źenie spolo─Źníkov tak, ┼że sa uvedie názov a sídlo právnickej osoby ─Źi mena a bydliska fyzickej osoby,
 3. predmet alebo viaceré predmety podnikania, ─Źi┼że ─Źinnosti,
 4. výšku základného imania, výšku vkladu spolo─Źníkov, výšku splatených vkladov v ─Źase zakladania spolo─Źnosti a aj spôsob a lehotu splácania vkladov. V prípade, ┼że ide o nepe┼ła┼żné vklady, aj ich predmet a ur─Źenie pe┼ła┼żnej sumy, v ktorej sa nepe┼ła┼żný vklad zarátava na vklad spolo─Źníka, ku ktorému je zaviazaný,
 5. mená, bydliská a rodné ─Źísla prvých konate─żov spolo─Źnosti a spôsob, akým v mene spolo─Źnosti konajú,
 6. v prípade, ┼że sa zria─Ćuje prvá dozorná rada, sú potrebné aj mená, bydliská a rodné ─Źísla jej ─Źlenov,
 7. zvolenie správcu vkladov,
 8. v prípade, ┼że spolo─Źnos┼ą vytvára rezervný fond, je potrebné uvies┼ą jeho výšku , výšku do ktorej ho bude spolo─Źnos┼ą dop─║┼ła┼ą a spôsob, akým sa bude dop─║┼ła┼ą,
 9. výhody poskytované osobám, ktoré sa podie─żajú na zakladaní spolo─Źnosti, príp. na ─Źinnostiach, ktoré vedú k nadobudnutiu oprávnenia k jej ─Źinnosti,
 10. predpokladané náklady spolo─Źnosti, ktoré súvisia s jej zalo┼żením a vznikom,
 11. v prípade, ┼że tak stanovuje zákon, aj ─Ćalšie údaje.

 

Je nevyhnutné, aby pravos┼ą podpisov zakladate─żov na spolo─Źenskej zmluve ─Źi zakladate─ża na zakladate─żskej listine bola úradne overená. Podpis mô┼że by┼ą úradne overený u notára v cene 2,39€ bez DPH/podpis, príp. na okresnom úrade v cene 1,50€/podpis. Existuje aj mo┼żnos┼ą podpísania listiny priamo u notára, príp. povereného zamestnanca, ─Źi na okresnom úrade pred zamestnancom, alebo dané osoby uznajú podpis za vlastný.

 

Splatenie upísaných vkladov do základného imania s.r.o. v roku 2017

 

Minimálna výška základného imania s.r.o. predstavuje v roku 2017 suma 5000€. Minimálna výška vkladu, ─Źi u┼ż pe┼ła┼żného alebo nepe┼ła┼żného, ktorú musí do spolo─Źnosti vlo┼żi┼ą ka┼żdý zo zakladate─żov, predstavuje suma 750€. Predtým, ako sa podá návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra je potrebné, aby bol ka┼żdý pe┼ła┼żný vklad splatený na aspo┼ł 30% z upísanej ─Źiastky a ka┼żdý nepe┼ła┼żný vklad na 100%. Tak isto je potrebné, aby úhrn splatených vkladov dosiahol aspo┼ł 2500€.

 

V prípade, ┼że s.r.o. zakladá len jediný zakladate─ż, ide o tzv. jednoosobovú s.r.o., mô┼że by┼ą s.r.o. zapísaná do obchodného registra len ak je jej základné imanie splatené v plnej výške.

Je potrebné, aby zakladatelia ur─Źili v spolo─Źenskej zmluve správcu vkladu. Tým je osoba, ktorá spravuje ─Źasti vkladov pred vznikom samotnej s.r.o., ─Źi┼że pred jej zápisom do obchodného registra. Správcom vkladu sa mô┼że sta┼ą bu─Ć jeden zo zakladate─żov, alebo banka, ─Źi pobo─Źka zahrani─Źnej banky.

Od 1.1.2016 existuje mo┼żnos┼ą splácania pe┼ła┼żných vkladov aj v hotovosti správcovi vkladu. Treba však zoh─żad┼łova┼ą limit hotovostných platieb, ktorého výška aj v roku 2017 predstavuje sumu 5000€.

Povinnos┼ąou správcu vkladu je vydanie písomného vyhlásenia o splatení vkladu ─Źi jeho ─Źasti jednotlivými spolo─Źníkmi. Vyhlásenie o splatení vkladu je potom prilo┼żené k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra.

 

Získanie potvrdenia od da┼łového úradu na zalo┼żenie s.r.o. v roku 2017

 

Nie je mo┼żné, aby s.r.o. zalo┼żila osoba, ─Źi u┼ż fyzická osoba alebo iná s.r.o., ktorá má da┼łový nedoplatok a nedoplatok na cle. Posudzovaný je v tomto prípade úhrn da┼łových nedoplatkov a nedoplatkov na cle. V prípade, ┼że táto suma neprevýši 170€, zoh─żad┼łuje sa osoba, ako by nedoplatok nemala.

 

Aby mohol zakladate─ż preukáza┼ą, ┼że nemá da┼łový nedoplatok ani nedoplatok na cle, musí po┼żiada┼ą da┼łový úrad o to, aby mu vydal písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri. V prípade, ┼że zakladate─ż da┼łový nedoplatok alebo nedoplatok na cle nemá, príp. ich úhrn neprevýšil 170€, da┼łový úrad vystaví súhlas, a to do 5 pracovných dní odo d┼ła, ke─Ć bola ┼żiados┼ą vydaná.

 

Súhlas si treba vy┼żiada┼ą na miestne príslušnom da┼łovom úrade, ktorým je pre:

 1. fyzickú osobu da┼łový úrad, miestne príslušný na základe bydliska (trvalého pobytu),
 2. právnickú osobu da┼łovú úrad, miestne príslušný na základe sídla.

 

Za podanie ┼żiadosti, resp. vyhotovenie písomného súhlasu sa nehradí správny poplatok. To, ─Źi da┼łový nedoplatok existuje, skúma da┼łový úrad do d┼ła, ke─Ć je vydaný súhlas, a teda do 5 pracovných dní.

V prípade, ┼że da┼łový úrad príde k záveru, ┼że podmienky, ktoré ur─Źuje zákon pre vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri, neboli naplnené, reaguje na podanú ┼żiados┼ą listom, v ktorom ozrejmuje, ┼że súhlas nevydá kvôli nesplneniu podmienok na jeho vydanie. V takomto prípade je nutné dlhy uhradi┼ą a poda┼ą novú ┼żiados┼ą.

 

┼Żiados┼ą o vydanie písomného súhlasu so zápisom s.r.o. v obchodnom registri je potrebné naformulova┼ą správne, ─Źo znamená, ┼że musí by┼ą úplná a jednozna─Źná. V prípade, ┼że zo ┼żiadosti nie je jasné, kto je podávate─żom, v akej veci ju podáva a ─Źo navrhuje, da┼łový úrad nemá povinnos┼ą vyzva┼ą zakladate─ża na doplnenie ┼żiadosti. Neodborný postup mô┼że znamena┼ą zbyto─Źné pred─║┼żenie za─Źiatku podnikania.

 

┼Żiados┼ą mô┼że by┼ą podaná písomne v listinnej podobe, a to poštou alebo osobne, príp. elektronicky. V prípade, ┼że elektronické podanie nie je podpísané zaru─Źeným elektronickým podpisom, príp. zakladate─ż nemá dohodu o elektronickom doru─Źovaní, je nevyhnutné, aby bola ┼żiados┼ą doru─Źená aj písomne v listinnej podobe, a to do 5 dní.

 

Získanie ┼żivnostenských oprávnení pre s.r.o. v roku 2017

 

Ka┼żdá s.r.o., ktorá má záujem vykonáva┼ą podnikate─żskú ─Źinnos┼ą, ktorá je ┼żivnos┼ąou, je povinná po┼żiada┼ą odbor ┼żivnostenského podnikania miestne príslušného okresného úradu o vydanie osved─Źenia o ┼żivnostenskom oprávnení, ─Źi┼że o ┼żivnostenský list.

 

Okresný úrad vydá ┼żivnostenský list s.r.o., ktorá bola zalo┼żená bu─Ć na základe zakladate─żskej listiny alebo spolo─Źenskej zmluvy, pri─Źom zakladate─żský dokument je prílohou ohlásenia ┼żivnosti. Aj ke─Ć je ┼żiadate─żom o vydanie ┼żivnostenského oprávnenia s.r.o., všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania ┼żivnosti je nutné splni┼ą.

 

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania ┼żivnosti patria dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilos┼ą na právne úkony a bezúhonnos┼ą a medzi osobitné podmienky patria rôzne po┼żiadavky na odbornú ─Źi inú spôsobilos┼ą n vykonávanie ur─Źitej ─Źinnosti.

 

Štatutárny orgán s.r.o., ─Źi┼że konate─ż spolo─Źnosti, je povinný splni┼ą všetky všeobecné podmienky.

Osobitné podmienky je s.r.o. povinná sp─║┼ła┼ą prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý je tie┼ż povinný sp─║┼ła┼ą všeobecné podmienky a tie┼ż je nevyhnutné, aby bol zamestnancom s.r.o. v pracovnom pomere, pri─Źom zamestnanie nemusí by┼ą povinné v prípade, ke─Ć je zodpovedným zástupcom jeden zo spolo─Źníkov.

Konate─ż mô┼że by┼ą zodpovedným zástupcom v prípade, ke─Ć bude so s.r.o. aj v pracovnom pomere.

 

S.r.o. mô┼że o vydanie ┼żivnostenského listu po┼żiada┼ą, resp. ohlási┼ą prevádzkovanie ┼żivnosti:

1. doru─Źením papierových dokumentov v listinnej podobe jednotnému kontaktnému miestu, ─Źi┼że okresnému úradu,

2. elektronicky, ─Źi┼że online, cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).

 

Od toho, akým spôsobom je podané ohlásenie je závislá aj výška správneho poplatku za ka┼żdú zapísanú ┼żivnos┼ą, resp. za ka┼żdý predmet podnikania.

V prípade, ┼że sa ohlásenie podá v listinnej podobe, správny poplatok za ka┼żdý predmet podnikania je vo výške:

 1. 5€ v prípade, ┼że ide o ─Źinnos┼ą zaradenú k vo─żným ┼żivnostiam,
 2. 15€ v prípade, ┼że ide o ─Źinnos┼ą zaradenú k remeselným alebo viazaným ┼żivnostiam.

Ak sa ohlásenie podá elektronicky, ─Źi┼że online, cez Ústredný portál verejnej správy, poplatok za predmety podnikania pri vo─żných ┼żivnostiach sa neplatí a pri remeselných a viazaných ┼żivnostiach sa zní┼żi na polovicu, ─Źi┼że na sumu 7,50€.

 

Okresný úrad vydá osved─Źenie o ┼żivnostenskom podnikaní, ─Źi┼że ┼żivnostenský list, do troch dní odo d┼ła, ke─Ć bolo ohlásenie ┼żivnosti a výpis z registra trestov doru─Źené. ┼Żivnostenské oprávnenie však vzniká a┼ż po zapísaní do obchodného registra. S.r.o. nemô┼że vykonáva┼ą podnikate─żskú ─Źinnos┼ą ani v prípade, ┼że má vydané ┼żivnostenské oprávnenie, pokia─ż nie je zapísaná v obchodnom registri. Po─Źas procesu získavania ┼żivnostenského oprávnenia bude s.r.o. pridelené aj I─îO.

Vo formulári ohlásenia ─Źinnosti je potrebné ozna─Źi┼ą príslušné mo┼żnosti a zárove┼ł vykona┼ą registráciu k dani z príjmov a poveri┼ą jednotné kontaktné miesto, ─Źi┼że okresný úrad, aby postupoval ─Ćalej k prvému zápisu do obchodného registra.

 

Zápis s.r.o. do obchodného registra v roku 2017

 

S.r.o. vzniká d┼łom zápisu do obchodného registra, pri─Źom návrh na tento zápis je potrebné poda┼ą do 90 dní odo d┼ła zalo┼żenia s.r.o., príp. od doru─Źenia listiny, ktorá je dokladom  ┼żivnostenskom alebo inom podnikate─żskom oprávnení.

 

Ke─Ć┼że je predmetom tohto ─Źlánku zalo┼żenie s.r.o., ktorej podnikate─żská ─Źinnos┼ą bude vykonávaná na základe ┼żivnosti, lehota na podanie návrhu zápisu do obchodného registra sa po─Źíta od doru─Źenia osved─Źenia o ┼żivnostenskom oprávnení, ─Źi┼że ┼żivnostenského listu.

 

Návrh prvého zápisu s.r.o. musí by┼ą podaný na záväzne ustanovenom tla─Źive a mô┼że by┼ą podaný:

 1. osobne alebo poštou na registrovanom súde mieste príslušnému pod─ża zapisovanej s.r.o. v listinnej podobe,
 2. na jednotnom kontaktom mieste, ─Źi┼że na okresnom úrade v rámci ohlásenia ┼żivnosti alebo elektronicky, ─Źi┼że online, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

 

K návrhu musia by┼ą prilo┼żené ur─Źité dokumenty, a to na základe okolností, za ktorých bola s.r.o. zalo┼żená. Patria k nim:

 1. spolo─Źenská zmluva alebo zakladate─żská listina,
 2. v prípade, ┼że boli prijaté, tak aj stanovy,
 3. v prípade, ┼że s.r.o. zalo┼żila jedna fyzická osoba, písomné vyhlásenie zakladate─ża, ┼że nie je jediným spolo─Źníkom vo viac ne┼ż dvoch s.r.o.
 4. v prípade, ┼że s.r.o. zalo┼żila jediná s.r.o., písomné vyhlásenie zakladate─ża, ┼że zakladate─żská s.r.o. má viac spolo─Źníkov,
 5. listina, ktorá je dokladom o podnikate─żskom oprávnení na vykonávanie ─Źinnosti, ktorá má by┼ą do obchodného registra zapísaná ako predmet podnikania, ─Źi┼że napr. ┼żivnostenský list,
 6. písomné vyhlásenie správcu vkladu,
 7. v prípade, ┼że bol do spolo─Źnosti vlo┼żený nepe┼ła┼żný vklad, znalecký posudok, na základe ktorého sa dokazuje, ┼że výška tohto vkladu je rovnaká ako výška prevzatého záväzku na vklad do majetku spolo─Źnosti,
 8. súhlas da┼łového úradu so zapísaním do obchodného registra,
 9. listina, na základe ktorej sa preukazuje vlastnícke alebo u┼żívacie právo k nehnute─żnosti, príp. jej ─Źasti, ktoré nevylu─Źuje u┼żívanie nehnute─żnosti alebo jej ─Źasti ako sídla alebo miesta podnikania, príp. súhlas vlastníka nehnute─żnosti alebo jej ─Źasti so zapísaním nehnute─żnosti alebo jej ─Źasti ako sídla,
 10. v prípade, ┼że sa návrh podáva v listinnej podobe, doklad o uhradení súdneho poplatku. V roku 2017 predstavuje za prvý zápis hodnotu 300€. V prípade, ┼że je návrh podaný elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), sa zní┼żi na sumu 150 eur.

 

Elektronická komunikácia medzi štátnymi orgánmi a s.r.o. v roku 2017

 

V roku 2017 sa u┼ż musí pri zakladaní s.r.o. bra┼ą oh─żad aj na to, ┼że komunikácia štátnych orgánov so s.r.o. bude prebieha┼ą elektronicky, pri─Źom momentálne je ur─Źený termín od 1. júla 2017. Ka┼żdá s.r.o. preto musí ma┼ą zriadenú elektronickú úradnú schránku, do ktorej jej budú od štátnych orgánov prichádza┼ą dokumenty v elektronickej podobe.

 

Do elektronickej schránky má prístup štatutárny orgán, ─Źi┼że konate─ż, resp. viac konate─żov. Aby mohli získa┼ą prístup do elektronickej úradnej schránky, musia by┼ą dr┼żite─żmi elektronického ob─Źianskeho preukazu, tzv. eID karty.

 

v prípade ak máte záujem o zalo┼żenie s.r.o. prostredníctvom našej spolo─Źnosti neváhajte vyplni┼ą objendávku a my Vás budeme ihne─Ć kontaktova┼ą. 

M├íte z├íujem o na┼íe slu┼żby?
Vypl┼łte n├í┼í online formul├ír.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Zalo┼żenie
┼żivnosti
Zalo┼ż├şme V├ím ┼żivnos┼ą, kdeko─żvek na Slovensku len za 25,- EUR. U┼ż nemus├şte chodi┼ą na ┼żivnostensk├Ż ├║rad.

Zl├║─Źenie
s.r.o.
Zl├║─Źime v┼íetky va┼íe spolo─Źnosti do jednej. V┼íetko vybav├şme za v├ís.Zalo┼żenie
firmy
Zalo┼ż├şme V├ím firmu, kdeko─żvek na Slovensku len za 259,- EUR. Firmu zalo┼ż├şme za V├ís. Sta─Ź├ş vyplni┼ą jednoduch├Ż formul├ír.

Zmeny
vo firme
R├┤zne zmeny vo Va┼íej spolo─Źnosti. Sta─Ź├ş, ak n├ím nap├ş┼íete, ak├ę zmeny vo va┼íej firme chcete vykona┼ą.